Reilan kyläyhdistys REIDU ry:n säännöt

(uudistetut säännöt hyväksytty PRH:ssa 9.9.2010)

 

1§    Yhdistyksen nimi, tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen nimi on Reilan kyläyhdistys REIDU ry. Sen kotipaikka on Pyhärannan kunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erityisesti Pyhärannan Reilan ja myös Rihtniemen, Kaunissaaren ja Nihtiön kylien kanta- ja kesäasukkaiden hyvinvointia ja asumisviihtyvyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • parantaa yhteisalueiden toimivuutta sekä ylläpitää ja kehittää paikallista infrastruktuuria tekemällä aloitteita ja kannanottoja sekä tekemällä tarkoitukseen soveltuvia kehittämishankkeita
 • järjestää vapaa-ajan toimintoja kuten liikunta-, harrastus-, virkistys- ja huvitilaisuuksia
 • on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten yhdistysten kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää maksullisia juhla- ja huvitilaisuuksia Pyhärannan Reilassa ja lähialueella, hakee ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa yhdistyslain 5§:ssä tarkoitettua elinkeino- ja ansiotoimintaa.


2§    Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


3§    Jäsenmaksu

Jäseneltä kannettavasta jäsenmaksusta päättää vuosikokous.
 

4§    Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) muuta jäsentä, joiden keskuudesta hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Puheenjohtajaa, joka valitaan vuodeksi kerrallaan, lukuunottamatta hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että kolme (3) jäsentä kerrallaan on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä ja toisella kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 

5§    Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksin. Lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus, on nimenkirjoitusoikeus.


6§    Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 

7§    Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kevättalvella.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


8§    Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsu tapahtuu ilmoittamalla siitä Uuden Rauman yhdistyspalstalla sekä Reilan kylän ilmoitustaululla ja Pyhärannan kunnan Uutis-Ankkurissa.
 

9§    Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


10§    Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.